Volg ons op LinkedIn

Boskalis nieuws overzicht

Geselecteerde filters:
News
Corporate news

Belangrijke mijlpaal in ombouw Boskalis kraanschip Bokalift 2

Papendrecht, 18 mei 2020 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) kondigt met trots een belangrijke mijlpaal aan in de ombouw van zijn nieuwe kraanschip Bokalift 2. Gisteren vond op de scheepswerf Drydocks World in Dubai een ceremonie plaats waar stil werd gestaan bij het snijden van het eerste staal. Deze mijlpaal markeert het begin van een belangrijke nieuwe fase in de aanpassing van de romp en het dek van het schip. De ombouw omvat de fabricage en installatie van 9.000 ton stalen blokken aan weerszijde van het schip om de stabiliteit van het schip te vergroten en de installatie van een nieuw werkdek. In 2021 zal een kraan met een hijsvermogen van 4.000 ton op het schip worden geïnstalleerd. Deze roterende kraan kan constructies ruim 100 meter hoog hijsen. Peter Berdowski, CEO Boskalis: “Deze ceremonie markeert een belangrijke stap voor Boskalis en de conversie van de Bokalift 2. Het enorme dek in combinatie met de grote kraan maken de Bokalift 2 een uiterst veelzijdig schip en waardevolle toevoeging aan de Boskalis vloot. We kijken ernaar uit om dit unieke kraanschip in te zetten op haar eerste offshore windproject in Taiwan. De mijlpaal van gisteren is met name lovenswaardig in het licht van de uitdagende tijden die we momenteel allemaal doormaken." De Bokalift 2 zal voor de eerste keer worden ingezet voor het Changfang en Xidao offshore wind farm (CFXD OWF) project in Taiwan, dat eigendom is van Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) en twee Taiwanese levensverzekeringsmaatschappijen. Het project omvat het transport en de installatie van 62 driepotige jacket-funderingen met de bijbehorende 186 pinpalen. VOOR MEER INFORMATIE Investor relations: Martijn L.D. Schuttevâer ir@boskalis.com Pers: Arno Schikker press@boskalis.com T +31 786969310 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 700 schepen en vaartuigen en 9.600 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons. Dit nieuwsbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .

Lees meer
Press release
Corporate news

Boskalis Trading Update Q1 2020

Papendrecht, 13 mei 2020 Het eerste kwartaal van 2020 is voor Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) financieel boven verwachting verlopen. In het licht van de wereldwijde ontwikkelingen van het COVID-19 virus heeft Boskalis daarmee een alleszins goed eerste kwartaal afgesloten. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is de omzet licht toegenomen bij een hoger resultaat. De omvang van de orderportefeuille is per einde kwartaal licht afgenomen ten opzichte van de recordstand van eind 2019. Er zijn tot op heden geen geboekte opdrachten van betekenis geannuleerd. De al zeer solide financiële positie is in de loop van het eerste kwartaal verder versterkt. HOOFDPUNTEN EERSTE KWARTAAL 2020 Impact van COVID-19 op het eerste kwartaalresultaat relatief beperkt Hogere omzet ten opzichte van het eerste kwartaal 2019 bij een hogere EBITDA Gevarieerd beeld in de vlootbezetting bij zowel Dredging als Offshore Energy Orderportefeuille: EUR 4,6 miljard Positieve netto kaspositie van EUR 57 miljoen en direct beschikbare financieringsruimte van circa EUR 850 miljoen OPERATIONELE GANG VAN ZAKEN Boskalis heeft bij het uitbreken van het COVID-19 virus maximale voorzorgsmaatregelen getroffen om de gezondheid, veiligheid en het welzijn van zijn werknemers te waarborgen. Daarbij zijn tegelijkertijd alle nodige stappen gezet om de operationele activiteiten maximaal voort te kunnen zetten. Projecten worden slechts in beperkte mate getroffen door algehele lockdown maatregelen. De grootste operationele uitdaging voor Boskalis is het aflossen van de scheepsbemanningen en het projectpersoneel als gevolg van de wereldwijde reisbeperkingen. Om de continuïteit van de bedrijfsvoering en gezondheid van de collega’s te waarborgen worden oplossingen op maat toegepast. Inmiddels is in samenwerking met de Travel Clinic, dat deel uitmaakt van het Erasmus Medisch Centrum, een testprocedure op COVID-19 uitgewerkt. Deze procedure wordt sinds enkele weken succesvol toegepast voor het aflossen van bemanningen op schepen. Dredging & Inland Infra De omzet van de divisie Dredging & Inland Infra is in vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar licht afgenomen bij een lager resultaat. Vermeldenswaardige projecten in uitvoering betroffen Duqm (Oman), Pulau Tekong en Tuas Terminal Phase 2 (Singapore), LNG Canada en diverse middelgrote projecten in Nederland. Van alle (middel)grote projecten ligt momenteel alleen het Pulau Tekong project stil als gevolg van COVID-19 door een selectieve lockdown in Singapore. Pulau Tekong omvat hoofdzakelijk civiele activiteiten waarbij geen grote baggerschepen worden ingezet. Hierdoor is de impact op het resultaat zeer beperkt. De bezetting van de hoppervloot lag in verhouding tot vorig jaar op een lager niveau. Daarentegen was de bezetting van de cuttervloot in het eerste kwartaal uitzonderlijk sterk, mede door de inzet van de megacutter Helios in het Midden-Oosten. De orderportefeuille van Dredging & Inland Infra is ten opzichte van eind 2019 licht afgenomen. De portefeuille in Nederland nam daarbij toe, mede door de definitieve gunning voor groot onderhoud aan de Rijksweg N3 en onderhoudsbaggerwerk in de haven van Rotterdam. Na afsluiting van het kwartaal heeft de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan in het kader van de uitvoering van het projectplan voor de versterking van de Markermeerdijken. Als gevolg van de uitspraak kan gestart worden met de uitvoering van de werkzaamheden die in 2020 en 2021 een belangrijke bijdrage zullen leveren aan de omzet van Boskalis in Nederland. Tevens is in het tweede kwartaal een vervolgopdracht ontvangen voor de aanleg van een tweede kunstmatig eiland in het IJmeer, grenzend aan het zogenoemde Strandeiland dat momenteel wordt gerealiseerd naast de bestaande IJburg-eilanden in Amsterdam. Offshore Energy Het eerste kwartaal bij Offshore Energy is naar omstandigheden goed verlopen. Bij een hogere omzet in vergelijking met het eerste kwartaal 2019 was het operationele divisieresultaat licht negatief, daar waar het resultaat in 2019 fors negatief was. Het eerste kwartaal is door seizoenseffecten traditioneel zwak. Het contracting deel van de divisie bestaat uit Installation & Intervention (I&I) en de Offshore Wind activiteiten. Bij I&I hebben enkele pijplijn-gerelateerde projecten en decommissioningwerken aan de omzet bijgedragen. Bij Offshore Wind had Subsea Cables een relatief druk kwartaal met de projecten Ostwind 2, Triton Knoll en Borssele Beta in uitvoering. Het services deel van de divisie bestaat uit Marine Transport & Services, Subsea Services en Marine Survey. Bij Marine Transport was een deel van de grote schepen goed bezet maar is een deel van de vloot afhankelijk van een uitdagende spotmarkt. Bij Subsea Services en Marine Survey is de winterperiode op de Noordzee gewoonlijk rustig en lag de omzet op een niveau dat vergelijkbaar is met begin vorig jaar. Met ingang van begin dit jaar worden de Marine Survey activiteiten van Horizon Geosciences volledig geconsolideerd. Horizon had een zeer druk eerste kwartaal en droeg goed bij aan zowel de kwartaalomzet als het resultaat. De bezetting van de verschillende typen offshore-schepen liet een uiteenlopend beeld zien. Daar waar de transportschepen en AHT’s beter bezet waren, lagen de kabellegschepen en diving support vessels vaker stil, in lijn met het normale seizoenspatroon. In het kwartaal is een groot aantal kleinere opdrachten aangenomen en is het orderboek ten opzichte van eind 2019 nagenoeg stabiel gebleven. Towage & Salvage Salvage kende een redelijk normaal eerste kwartaal dat in het teken stond van twee bergingen in Brazilië. De omzet van Salvage lag op een lager niveau dan het uitzonderlijk drukke eerste kwartaal van 2019. De bijdrage van de Towage joint ventures was, gecorrigeerd voor de desinvestering van Kotug Smit Towage begin 2019, nagenoeg stabiel. Financiële positie Boskalis heeft zijn sterke focus op cash-management sinds de uitbraak van COVID-19 verder aangescherpt. Diverse initiatieven zijn genomen gericht op het beperken van niet-projectgerelateerde uitgaven, het optimaliseren van het werkkapitaal en het waarborgen van de financieel sterke positie. Zo is begin april aangekondigd dat het investeringsprogramma voor 2020 is gehalveerd naar EUR 200 miljoen, wordt over het financiële jaar 2019 geen dividend uitgekeerd en is het aandeleninkoopprogramma begin april opgeschort. Het gecombineerde gevolg van deze maatregelen resulteert in een positief kasstroomeffect van circa EUR 320 miljoen in 2020. De financiële positie van Boskalis is onverminderd sterk. De onderneming sloot 2019 af met een positieve netto kaspositie en deze is in de loop van het eerste kwartaal verdubbeld tot EUR 57 miljoen. Hiermee wordt ruimschoots aan de financiële convenanten voldaan. Medio april heeft Boskalis bovendien zijn zogenoemde Revolving Credit Facility geherfinancierd tot april 2025. Hiermee heeft het de beschikking over een nieuwe gecommitteerde bankfinanciering van EUR 500 miljoen met verbeterde voorwaarden ten opzichte van de oude faciliteit. Met de aanwezige liquide middelen en de bankfaciliteiten beschikt Boskalis over een direct beschikbare financieringsruimte van circa EUR 850 miljoen. VOORUITZICHTEN Begin maart is bij de publicatie van de jaarcijfers 2019 al aangegeven dat het, gegeven het projectmatige karakter van een significant deel van onze activiteiten en gegeven de onzekere omstandigheden, moeilijk is vroeg in het jaar een concrete kwantitatieve uitspraak te doen over het jaarresultaat 2020. Het lijkt onontkoombaar dat de COVID-19 crisis, in combinatie met de lage olieprijs, een negatief effect zal hebben op onze business. Het marktbeeld dat wij schetsten in het Corporate Business Plan 2020-2022 dat wij begin maart presenteerden is inmiddels achterhaald. Desalniettemin zijn wij gegeven de extreme omstandigheden niet uitgesproken negatief over de rest van het jaar. Mede dankzij het recordorderboek waarmee het jaar is gestart, in combinatie met de intern getroffen maatregelen en de eerste tekenen dat de COVID-19 restricties zich wereldwijd lijken te stabiliseren, wordt met voorzichtig vertrouwen vooruitgekeken naar de rest van het jaar. Voor 2020 wordt een investeringsbedrag van circa EUR 200 miljoen verwacht met inbegrip van dry dockings. Eventuele acquisities zoals het eind januari verworven restbelang in Horizon (EUR 35 miljoen) zijn hierbij niet inbegrepen. 2020 FINANCIËLE AGENDA 30 juni Algemene Vergadering van Aandeelhouders 20 augustus Publicatie halfjaarcijfers 2020 6 november Trading update derde kwartaal 2020 Consensus Estimates Boskalis verzamelt voorafgaand aan de publicatie van de (half)jaarcijfers en geplande trading updates de schattingen ( estimates ) van sell-side analisten die Boskalis volgen. Het gemiddelde van deze schattingen ( consensus estimates ) kan op de website van Boskalis worden geraadpleegd boskalis.com/IR/estimates . VOOR MEER INFORMATIE Investor relations: Martijn L.D. Schuttevâer ir@boskalis.com Pers: Arno Schikker press@boskalis.com T +31 786969310 Dit is een persbericht van Boskalis op grond van artikel 17 paragraaf 1 van de European Market Abuse Regulation (596/2014). Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 700 schepen en vaartuigen en 9.600 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .

Lees meer
Press release
Corporate news

Boskalis herfinanciert kredietfaciliteit met nieuwe EUR 500 miljoen faciliteit

Papendrecht, 14 april 2020 Koninklijke Boskalis Westminster NV (Boskalis) heeft zijn zogenoemde Revolving Credit Facility (RCF) geherfinancierd waarmee het de beschikking heeft over een gecommitteerde bankfinanciering van EUR 500 miljoen tot april 2025. De door ING gecoördineerde nieuwe faciliteit wordt verstrekt door een syndicaat van zeven banken (ABN AMRO Bank, BNP Paribas, HSBC, ING Bank, MUFG, Rabobank en NatWest). Met de nieuwe vijfjarige faciliteit met verbeterde voorwaarden herfinanciert Boskalis zijn huidige RCF die in augustus 2021 zou aflopen. Binnen de nieuwe faciliteit bestaat de mogelijkheid om deze met nog eens EUR 150 miljoen te verhogen, evenals twee opties voor een verlenging van elk een jaar. Naast de RCF met bijbehorende opties heeft Boskalis een US Private Placement van 325 miljoen dollar uitstaan. De US Private Placement kent een looptijd tot juli 2023 en met de nieuwe faciliteit beschikt Boskalis over een goed gespreide en langlopende financieringsstructuur. De financiële positie van Boskalis is onverminderd sterk. De onderneming sloot 2019 af met een positieve netto kaspositie van EUR 26 miljoen. Deze netto financiële positie is per 1 april 2020 licht verbeterd. Met de huidige kaspositie en nieuwe RCF beschikt Boskalis over aanzienlijke financiële slagkracht voor zowel de lopende werkzaamheden als voor toekomstige investeringen. ‎ Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 700 schepen en vaartuigen en 9.600 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .

Lees meer
Press release
Corporate news

Boskalis breidt maritieme bergingsactiviteiten in de VS uit met acquisitie Ardent Americas

Papendrecht, 9 april 2020 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) kondigt de overname aan van maritieme emergency response specialist Ardent Americas LLC (Ardent Americas). Ardent Americas is een leidende speler onder de Oil Pollution Act uit 1990 (OPA90) voor het verlenen van maritieme emergency response diensten in de Verenigde Staten (VS). In het kader van het OPA90-programma verplicht de Amerikaanse kustwacht reders die in Amerikaanse wateren actief zijn een contract af te sluiten met erkende bergingsbedrijven voor het leveren van bergings- en brandbestrijdingsdiensten. Het OPA90-programma van Ardent Americas omvat ongeveer 500 reders en meer dan 4.000 schepen. Ardent Americas is in 2015 ontstaan ​​na de fusie van Svitzer Salvage en Titan Salvage, opereert vanuit Houston en Fort Lauderdale in de VS en was een dochteronderneming van Ardent Global Marine Services met haar hoofdkantoor in IJmuiden. Met deze acquisitie versterkt Boskalis zijn bestaande positie op de Amerikaanse maritieme bergingsmarkt. Boskalis levert reeds OPA90-diensten in de Verenigde Staten met Donjon-Smit via zijn dochteronderneming SMIT Salvage en joint venture-partner Donjon Marine. Met ruim 175 jaar ervaring staat SMIT Salvage synoniem voor totale toewijding aan het assisteren van schepen bij noodsituaties op zee en het verwijderen van wrakken, vooral wanneer optimale zorg voor het milieu een prioriteit is. ‎ Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 700 schepen en vaartuigen en 9.600 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .

Lees meer
Press release
Corporate news

Boskalis update inkoop eigen aandelen

Papendrecht, 6 april 2020 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft in de periode van 30 maart tot en met 3 april eigen gewone aandelen ingekocht. De inkoop vond plaats binnen het kader van het op 15 maart 2019 aangekondigde aandeleninkoopprogramma. Klik hier voor een volledig overzicht van de individuele transacties. In het licht van de wereldwijde ontwikkelingen met betrekking tot het COVID-19 (corona) virus heeft Boskalis op 2 april 2020 aangekondigd dat er tal van maatregelen zijn genomen om de focus op cash management verder te versterken, waaronder de opschorting van het aandeleninkoopprogramma per 3 april 2020. Op die datum was 61,60% (EUR 61,2 miljoen) van het programma voltooid. Een overzicht van de voortgang van het programma van de start tot 3 april 2020 is te vinden op www.boskalis.com/sharebuyback2019-2020 . ‎ VOOR MEER INFORMATIE Investor relations: Martijn L.D. Schuttevâer ir@boskalis.com Pers: Arno Schikker press@boskalis.com T +31 786969310 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 700 schepen en vaartuigen en 10.000 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .  

Lees meer
Press release
Corporate news

Boskalis COVID-19 update

Papendrecht, 2 april 2020 In het licht van de wereldwijde ontwikkelingen met betrekking tot het COVID-19 (corona) virus geeft Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) een update over de wijze waarop het reageert op de uitbraak en de gerelateerde business impact. Boskalis heeft maximale voorzorgsmaatregelen getroffen om de gezondheid, veiligheid en het welzijn van zijn werknemers te waarborgen en neemt tegelijkertijd alle nodige stappen om de activiteiten voort te zetten. In de getroffen landen en regio’s werken Boskalis-medewerkers waar mogelijk vanuit huis. Voor medewerkers werkzaam op de internationale projecten en schepen is dit geen optie. Als gevolg van de wereldwijde reisbeperkingen en om de continuïteit van de bedrijfsvoering en gezondheid van onze collega’s te waarborgen, zijn daarom de gebruikelijke aflossingen van de scheepsbemanningen en het projectpersoneel sinds 16 maart opgeschort. Tot op heden kunnen in de meeste landen ondanks de verschillende voorzorgsmaatregelen infrastructuurprojecten doorgaan en is de invoer van de voor onze projecten essentiële goederen toegestaan. Als gevolg hiervan is Boskalis er tot op heden in belangrijke mate in geslaagd zijn activiteiten wereldwijd voort te zetten. Als een proactieve maatregel heeft Boskalis zijn sterke focus op cash-management verder versterkt. Diverse initiatieven zijn genomen gericht op het beperken van niet-project gerelateerde uitgaven, het optimaliseren van het werkkapitaal en een halvering van het investeringsprogramma voor 2020 naar EUR 200 miljoen, inclusief dry dockings. Boskalis is het jaar gestart met een record orderboek en een zeer sterke balans. De kaspositie op 31 december bedroeg EUR 400 miljoen met een positieve netto kaspositie van EUR 26 miljoen. Per 1 april 2020 is de netto financiële positie licht verbeterd ten opzichte van eind 2019 en beschikt Boskalis over een financiële headroom van ruim EUR 950 miljoen. Met de publicatie van onze financiële resultaten over 2019 hebben we aangegeven dat ‘gegeven het projectmatige karakter van een significant deel van onze activiteiten, met daarenboven de onzekere omstandigheden, het moeilijk is om thans, vroeg in het jaar, een concrete kwantitatieve uitspraak te doen over het jaarresultaat 2020’. Op dit moment is het duidelijk dat de COVID-19 crisis een negatief effect zal hebben op onze business in 2020, maar het is onmogelijk dit nu te kwantificeren. Gegeven deze onzekerheden en om de sterke financiële positie zo veel mogelijk te waarborgen heeft Boskalis besloten geen dividendvoorstel voor het financiële jaar 2019 voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) te agenderen en om zijn aandeleninkoopprogramma vanaf volgende week op te schorten. Boskalis zal zijn trading update over het eerste kwartaal publiceren op 13 mei 2020 om 14:00 uur en zal zijn AvA houden op 30 juni 2020. Gegeven de omstandigheden verzoekt Boskalis zijn aandeelhouders dringend hun stemrechten via proxy uit te oefenen. Aandeelhouders worden daarnaast verzocht de website van Boskalis regelmatig te bezoeken voor eventuele nadere berichten met betrekking tot de AvA.    VOOR MEER INFORMATIE Investor relations: Martijn L.D. Schuttevâer ir@boskalis.com Pers: Arno Schikker press@boskalis.com T +31 786969310 ‎ Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 700 schepen en vaartuigen en 9.600 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .  

Lees meer
Back to top