Luchtdrukconsolidatie | BeauDrain-S

 • BeauDrain-S luchtdrurkconsolidatie

  Bij het bouwrijp maken van een terrein valt de keuze van een ontwerper vaak op de toepassing van reguliere verticale drainage met overhoogte. In de meeste gevallen is dit ook de beste en goedkoopste oplossing, zeker wanneer er voldoende tijd, ruimte en zand beschikbaar is tijdens de uitvoering van het project. Wanneer er, om wat voor reden dan ook, zeer snel opgeleverd of opgehoogd moet worden, geen ruimte beschikbaar is voor extra overhoogte of extra zand aanbrengen te duur is, is het vaak nuttig om te kijken naar andere zettingsversnellende maatregelen zoals BeauDrain-S.

 • Beaudrain S

Omschrijving

Waarom BeauDrain-S

Het BeauDrain-S systeem is afgeleid van het reguliere BeauDrain systeem en is ontwikkeld om vacuümdrainage voor ieder oppervlak, hoe klein ook, op maat te kunnen aanbieden. Door een hybride vorm te ontwikkelen tussen vacuüm drainage en conventionele verticale drainage, heeft het systeem ten opzichte van BeauDrain als voordeel dat het gebruik kan maken van de reguliere drainage stitchers, waardoor het snel inzetbaar is en zonder veel extra kosten overal ter wereld op elk oppervlak en met elke lengte geïnstalleerd kan worden. De werkvloer hoeft hierbij niet te bestaan uit goed drainagezand, maar dient zuiver voor de stabiliteit van de kranen.

Per project wordt de ondergrond nauwkeurig bestudeerd om zeker te zijn dat het systeem zal functioneren zoals gewenst is. Hierbij is het noodzakelijk dat er vlak onder het oppervlak een slappe afsluitende klei of veenlaag aanwezig is. In het geval dat de bovenste laag bijvoorbeeld uit een relatief stijve kleilaag bestaat, kan het voorkomen dat het installatiegat open blijft staan en de onderdruk in het systeem negatief beïnvloed wordt door luchtlekkage.

Ter voorkoming van luchtlekkage wordt een BeauDrain-S drain, geprefabriceerd uit een speciaal ontwikkelde MebraDrain MD88H verticale drain, gekoppeld aan een vooraf vastgestelde lengte thyleenslang. De thyleenslang wordt toegepast over de dikte van de werkvloer en, afhankelijk van de grondwaterstand, een halve meter doorgetrokken in de afsluitende klei- of veenlaag. De lengte van de slang wordt voor ieder project, of project gebied, afzonderlijk ontworpen. In het gebruik van deze thyleenslang schuilt de werking van BeauDrain-S. Door de verticale drainage alleen toe te passen in de samendrukbare en afsluitende lagen en de bovenste grondlagen, waar het risico bestaat op luchtaanvoer, af te sluiten van het systeem met behulp van een thyleenslang, kan een onderdruk op de drain gezet worden. De onderdruk in de drain vertaalt zich als een equivalente (fictieve) bovenbelasting op het maaiveld.

Na installatie steken alleen de thyleen slangen boven het installatie platform uit. Na het op maat afknippen van de slangen worden de BeauDrain-S drains doormiddel van koppelingen met elkaar verbonden tot strengen. Deze strengen worden aan de rand van het veld via een manifold en verzamelslang met een vacuümpomp verbonden.

Beaudrain S isntallation

Voordelen

Voordelen
De voordelen van het toepassen van het BeauDrain-S systeem zijn legio:

 • Een korte installatieperiode en een schoon werkterrein na installatie
 • Er wordt geen grond ontgraven, waardoor mogelijke schade ten gevolge van horizontale vervorming van de grond als gevolg van ontspanning en onvoldoende opvulling wordt voorkomen
 • Geen aanvoer van drainzand of afvoer/opslag van uitkomende grond
 • Door gebruik van verticale drains is een zeer grote werkdiepte haalbaar
 • Het pleistocene zand kan op veilige afstand worden gevolgd
 • Door de vacuümdruk ontstaat een verhoging van de effectieve spanning waardoor risico’s voor instabiliteit bij doorgaande ophoging afnemen
 • Het bestaande grondlichaam wordt gebruikt als afdichtend medium, waardoor het gebruik van een oppervlaktefolie achterwege kan blijven
 • Werkterrein na installatie direct en blijvend toegankelijk voor andere werkzaamheden
 • De schermconfiguraties kunnen aangepast worden op de te consolideren grondsoort
 • Horizontale beïnvloeding bij doorgaande ophoging neemt aanzienlijk af
 • Aanzienlijke reductie van seculaire zettingen en verschilzettingen behoort tot de mogelijkheden van het BeauDrain-S systeem.

Mocht u vragen hebben over de installatie van BeauDrain-S, of wilt u advies aangaande een benodigde grondverbetering, dan kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Toepassingen

De toepassingsgebieden voor BeauDrain-S zijn:

 • Versneld bouwrijp maken van woonwijken
 • Aanleg van infrastructuur (wegen, spoorwegen en vliegvelden)
 • Aanleg van dijken
 • Versneld aanleggen van ophogingen
 • Het bouwrijp maken van terreinen waarbij overhoogte duur of schaars is

Referenties

Referentie luchtdrukconsolidatie BeauDrain-S Project report Video
2016
Dijkversterking Hoeksewaard Noord, Netherlands – 46.500 m2
Proefvak dijkversterking Markermeerdijken Schardam, Netherlands – 500 m2
2015
Proefvak dijkversterking Hoeksewaard Noord, Netherlands – 500 m2
2013
Loosdrechtdreef Amsterdam, Netherlands – 2.000 m2
2011
N207 Gouderak, Netherlands – 25.000 m2 Video
2010
International cruise Terminal, Singapore – 6.000 m2 Project report
Tuas View A3A, Singapore – 5.000 m2
Ter Aar, Netherlands – 4.360 m2
Pijnacker fase 2, Netherlands – 1.800 m2
2007
Baanhoek Sliedrecht, Netherlands – 6.000 m2
Waddinxveen, Netherlands – 750 m2
Oude Tol, Netherlands – 11.000 m2
IHC kade Krimpen a/d IJssel, Netherlands – 2.500 m2
Randeburgseweg, Reeuwijk, The Netherlands – 4.500 m2
2006
Brisbane port, Australia – 4.125 m2 Project report
Hoekpolder, Netherlands – 12.000 m2
Bremerhaven, Duitsland – 62.000 m2 Project report Video
2005
Suvarnabhumi airport, Bangkok – 400.000 m2 Project report
Circle line, Singapore – 1.000 m2
Parking Ikea Delft, Netherlands – 3.700 m2
Ter Aar, Netherlands – 1.800 m2
2004
Railway Betuwelijn Gorinchem, Netherlands – 4.400 m2

Brochure

Ontwerp

Ontwerp informatie BeauDrain-S

De benodigde stramienmaat, installatiediepte en de hoogte van de non-permeabele overgang van het BeauDrain-S systeem zijn projectafhankelijk en worden bepaald aan de hand van ontwerpberekeningen. Hierbij is de stramienmaat sterk afhankelijk van de beschikbare tijd voor het voorbelasten alsmede de gestelde zettingseisen aan de toekomstige constructie. De installatiediepte en het deel wat afgeblind is, zijn afhankelijk van de geologie en mogelijke eisen ten aanzien van geohydrologie.

Voor het maken van een ontwerp zijn, naast eenvoudige formules voor 1 laags systemen, ook verschillende rekenmethodieken voorhanden, zoals de Koppejan methode (alleen toegepast in Nederland) en de verschillende isotachen methoden. De vermelde methoden zijn verwerkt in commerciële software, zoals bijvoorbeeld MSettle (www.delftgeosystems.nl), en in staat om naast een stramienafstand ook de zetting en restzetting te bepalen. De onderdruk wordt gemodelleerd als een fictieve bovenbelasting gelijk aan de onderdruk in het systeem.

Cofra gebruikt, naast MSettle, een intern ontwikkeld programma gebaseerd op de isotachen theorie. Door gebruik te maken van de eigen geotechnische afdeling en de expertise van Hydronamic, het ingenieursbureau van Boskalis met meer dan 10 geotechnische ingenieurs, is Cofra in staat het gehele ontwerp te verzorgen van zowel kleine als zeer grote werken. Daarnaast is het mogelijk een second opinion te geven op een bestaand ontwerp.

Voor de berekeningen met het intern ontwikkelde programma wordt gebruik gemaakt van een 1 dimensionaal isotache model gebaseerd op de theorie van Yin and Graham 1989 met Terzaghi consolidatie. De drains worden gemodelleerd met de afleiding van Barron-Carillo. Binnen het rekenmodel is het mogelijk de hele fasering van het werk te modelleren en in de tijd de zetting, restzetting en aanpassing van de lagen te berekenen.

Indien u een ontwerp bij ons wilt laten uitvoeren dan is het volgende benodigd:

Geometrie

 • Bestaand maaiveld
 • Toekomstig maaiveld
 • Waterstand
 • Schets van het gebied en locatie waar grondverbetering noodzakelijk is

Geotechnische gegevens

 • Grondprofiel (boring, CPT, SPT)
 • Geotechnische parameters ( soortelijke gewichten, samendrukkingsparameters)

Uitvoeringsgegevens

 • Maximale duur van de voorbelasting
 • Wensen ten aanzien van overhoogte of drainafstanden

Eisen

 • Zettings- of restzettingseis of een minimale consolidatiegraad

Mocht u slechts een deel van de informatie hebben, dan kunt u altijd contact opnemen om te kijken of we een ontwerp kunnen verzorgen met de voor handen zijnde gegevens, of dat er aanvullend onderzoek nodig is.

Onze andere activiteiten: